ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕೋಚ-ಸ್ವಭಾವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೋಚ-ಸ್ವಭಾವ

  1. ಸಂಕೋಚ-ಪ್ರಕೃತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ