ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕೋಚ-ಪ್ರಕೃತಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೋಚ-ಪ್ರಕೃತಿ

  1. ಸಂಕೋಚ-ಸ್ವಭಾವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ