ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕೋಚ-ಪ್ರಕೃತಿಗಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೋಚ-ಪ್ರಕೃತಿಗಳು

  1. ಸಂಕೋಚ-ಪ್ರಕೃತಿ ಪದದ ಹಲವೆಣಿಕೆಯ ರೂಪ