ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು

  1. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ