ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು

  1. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ