ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರಿಸು

  1. ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ