ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸು

  1. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯೋಜಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ