ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯೋಜಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯೋಜಿಸು

  1. ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕಲ್ಪಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ