ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶೀಘ್ರವಾಗಿ

  1. ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ
  2. ನೇರವಾಗಿ,ಸೀದಾ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ