ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ

  1. ನೇರವಾಗಿ,ಸೀದಾ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ