ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶಿಶುಸಹಜವಾದ

  1. ಬಾಲಿಶ,ಬಾಲಸ್ವಭಾವದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ