ಶಿರಪ್ರಾಯವಾದ

  1. ತಲೆಯ,ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ