ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸು

  1. ವ್ಯವಹರಿಸು,ನಿರ್ವಹಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ