ವ್ಯತ್ಯಾಸ

  1. ಬೇರೆತನ, ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ, ಅಂತರ, ಗೆಂಟು, ಬೇರ‍್ಪಡುಗೆ
    ಅಮೇರಿಕನ್ನರಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ