ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವೃದ್ಧಿಹೊಂದು

  1. ವಿಸ್ತರಿಸು,ಬೆಳೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ