ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವೃದ್ಧಿಯಾಗು

  1. ಹುಟ್ಟು,ಹರಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ