ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

  1. ಹರವು,ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ