ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆ

  1. ಭಾಷಣ ಮಾಡು,ಯೋಚಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ