ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾಷಣ ಮಾಡು

  1. _______________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ