ವಿಷವನ್ನುಳ್ಳದ್ದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಷವನ್ನುಳ್ಳದ್ದು

  1. ನಂಜು,ಹಾವು,ಸರ್ಪ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ