ವಿಷವನ್ನುಳ್ಳದ್ದು

ವಿಷವನ್ನುಳ್ಳದ್ದು

  1. ನಂಜು,ಹಾವು,ಸರ್ಪ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ