ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿವಾಹವಾಗು

  1. ಲಗ್ನಮಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ