ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿವಾಹವಾಗು

  1. ಲಗ್ನಮಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ