ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಗ್ನಮಾಡು

  1. ವಿವಾಹವಾಗು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ