ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿವರವಾದುದು

  1. ವಿಸ್ತಾರ,ವಿಶದವಾದುದು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ