ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿವರವಾದುದು

  1. ವಿಸ್ತಾರ,ವಿಶದವಾದುದು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ