ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಶದವಾದುದು

  1. ವಿಸ್ತಾರ,ವಿವರವಾದುದು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ