ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಯುಕ್ತವಾಗು

  1. (ರಾಜ್ಯ, ಒಕ್ಕೂಟ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು)ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು,ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು,ತ್ಯಜಿಸು,ಹಿಂದೆಗೆ,ಬೇರಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ