ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. (ರಾಜ್ಯ, ಒಕ್ಕೂಟ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು)ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು,ವಿಯುಕ್ತವಾಗು,ತ್ಯಜಿಸು,ಹಿಂದೆಗೆ,ಬೇರಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ