ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸು

  1. (ಬಂಧನದಿಂದ)ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ