ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು

  1. (ಸೆರೆಯಿಂದ)ಬಿಡಿಸು
    ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು

  1. __________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ