ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು

  1. (ಸೆರೆಯಿಂದ)ಬಿಡಿಸು
    ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು

  1. __________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ