ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಂಗಡಿಸು

  1. ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು,ವಿಭಜಿಸು, ವರ್ಗೀಕರಿಸು, ,
    _______

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ