ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು

  1. ವಿಂಗಡಿಸು,ವಿಭಜಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ