ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ