ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ