ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ವಾಪಸ್ ಪಡೆ
    ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ