ಲೇವಾದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲೇವಾದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆ

  1. ಒಕ್ಕಣೆಯೆಡೆ,ಹಣಮನೆ,ಜನರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ