ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಕ್ಕಣೆಯೆಡೆ

  1. ಲೇವಾದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆ,ಜನರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆ,ಹಣಮನೆ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ