ಲಿಖಿತ ನಿರ್ದೇಶ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಿಖಿತ ನಿರ್ದೇಶ

  1. ಆದೇಶ,ಆಜ್ಞೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ