ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡು

  1. ಗಮನಿಸು,ಗುರುತಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ