ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರುತಿಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. discern, en:discern
  2. reckon , en:reckon
  3. recognise , en:recognise
  4. acknowledge, en:acknowledge

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರುತಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರುತಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುರುತಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ