ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ರುಚಿಗೊಳಿಸು

  1. (ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ)ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ