ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಿಪೇರಿ ಮಾಡು

  1. ಸರಿಪಡಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ