ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಪಡಿಸು

 1. ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. reclaim, en:reclaim
 2. recondition, en:recondition
 3. rectify, en:rectify
 4. redress, en:redress
 5. refit, en:refit
 6. reform, en:reform
 7. frame, en:frame
 8. correct, en:correct

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಪಡಿಸು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಪಡಿಸು

 1. ಆತ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾನೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಪಡಿಸು

 1. ಜಜ್ಜಿಹೋದ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಪಡಿಸು

 1. ಮನೆಯ ಮಾಡನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಪಡಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಪಡಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ