ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯೋಚನೆ ಹಚ್ಚಿಕೊ

  1. ಚಿಂತೆಪಡು,ದುಃಖಪಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ