ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯೋಚನೆ ಹಚ್ಚಿಕೊ

  1. ಚಿಂತೆಪಡು,ದುಃಖಪಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ