ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯೋಗ್ಯಗೊಳಿಸು

  1. (ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಭೂಮಿಯುನ್ನು)ಸಂಸ್ಕರಿಸು,ಚೆನ್ನುಮಾಡು,ಸುಧಾರಿಸು,ಹದಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ