ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯೋಗ್ಯಗೊಳಿಸು

  1. (ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಭೂಮಿಯುನ್ನು)ಸಂಸ್ಕರಿಸು,ಚೆನ್ನುಮಾಡು,ಸುಧಾರಿಸು,ಹದಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ