ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸು

  1. ಗೆಲ್ಲು,ಜಯಿಸು,ಜಯಹೊಂದು,ಸಾಧಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ