ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊದಲ ಪುಟ

  1. ಮಿಂಬಲೆಯ ಮೊದಲ ಪುಟ
  2. ಮುಂಬಾಗಿಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ