ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಂಬಾಗಿಲು

  1. ___________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಂಬಾಗಿಲು

  1. ಮೊದಲ ಪುಟ
    ಮಿಂಬಲೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ