ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೊಂಡು ಮಾಡು

  1. ಮಸಕು ಮಾಡು,ಜಡಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ