ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಸಕು ಮಾಡು

  1. ಮೊಂಡು ಮಾಡು,ಜಡಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ