ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ

  1. ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯ,ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ,ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕ
    _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ