ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ

  1. ಭರ್ಜರಿ,ಸೊಗಸಾದ,ಅಮೋಘವಾದ,ಬೆರಗು ಹಿಡಿಸುವ
    ________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ

  1. ಅವನೊಂದು ಬೆರೆಗುಗೊಳಿಸುವ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ

  1. _________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ