ಮೇಲುಸಿರು ಬಿಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲುಸಿರು ಬಿಡು

  1. ಏದುಸಿರು ಬಿಡು,ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಪಡು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲುಸಿರು ಬಿಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ