ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏದುಸಿರು ಬಿಡು

  1. ಮೇಲುಸಿರು ಬಿಡು,ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಪಡು
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏದುಸಿರು ಬಿಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ